top of page

Terminai ir Sąlygos

  Šios Bendrosios Draugų namų paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato MB Draugų namai, Druskininkai, esančių Šv. Jokūbo 12 ir Vilniaus al. 8 (toliau – Draugų namai ), paslaugų teikimo tvarką bei sąlygas.

Šios Bendrosios Draugų namų paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato MB Draugų namai, Druskininkai, esančių Šv. Jokūbo 12 ir Vilniaus al. 8 (toliau – Draugų namai ), paslaugų teikimo tvarką bei sąlygas.

1.    Teikiamos paslaugos
Šiose Sąlygose reiškia svečių apgyvendinimo paslaugas, konferencijų ir/arba kitų renginių patalpų nuomos paslaugas bei konferencijų ir/arba kitų renginių organizavimo paslaugas.

2.    Rezervacijos pateikimo ir patvirtinimo tvarka
2.1.  Rezervacijos Draugų namams  dėl paslaugų teikimo turi būti siunčiamos Draugų namų elektroniniu paštu arba pateikiamos žodžiu, skambinant Draugų namų telefonu, arba užsakomos internetiniam puslapy www.draugunamai.lt
2.2.  Individualus svečias, pateikdamas rezervaciją Draugų namams , turi nurodyti į Draugų namus atvykstančių svečių skaičių, jų vardus bei pavardes, pageidaujamo kambario ar nuomojamų patalpų kategoriją (rūšį), atvykimo bei išvykimo datas, apmokėjimo už Draugų namų suteiktas paslaugas būdą;
2.3.  Draugų namai, gavęs Draugų namų teikiamų paslaugų rezervaciją telefonu, elektroniniu paštu arba Draugų namų registratūroje, pateikia svečiui išsamią informaciją (išankstinio mokėjimo sąskaitą) apie pageidaujamas rezervuoti Draugų namų teikiamas paslaugas, nurodydamas reikalaujamą sumokėti rezervacijos mokestį už rezervuotas Draugų namų teikiamas paslaugas bei rezervacijos mokesčio sumokėjimo terminą;
2.4. Gavęs svečio rezervacijos mokestį už rezervuotas Draugų namų teikiamas paslaugas, Draugų namai elektroniniu paštu arba Draugų namų registratūroje patvirtina Draugų namų teikiamų paslaugų rezervaciją, suteikdamas kiekvienai rezervacijai patvirtinimo numerį (patvirtinimo numeris – tai unikalus svečio rezervacijos numeris). Rezervacija, kuriai yra suteiktas patvirtinimo numeris, yra laikoma patvirtinta ir garantuota. Išimtiniais atvejais, kuriuos nustato Draugų namai, garantuotomis laikomos ir dalinai neapmokėtos rezervacijos.
Draugų namų teikiamų paslaugų rezervacija gali būti garantuota kreditine kortele, išankstiniu apmokėjimu arba sutartimi su Draugų namais;
2.6.  Negarantuota rezervacija – tai Draugų namų teikiamų paslaugų rezervacija, kuriai nėra suteiktas patvirtinimo numeris ir statusas. Negarantuotas Draugų namų teikiamų paslaugų rezervacijas Draugų namai laiko nuo to momento, kai svečias šiose Sąlygose numatytu būdu pateikia Draugų namams  jo teikiamų paslaugų rezervaciją, iki termino, nurodyto svečiui pateikiamoje išankstinio mokėjimo sąskaitoje rezervacijos mokesčio mokėjimui atlikti, pabaigos dienos 12.00 val. Pasibaigus šiam terminui, Draugų namai turi teisę panaikinti/panaikina svečio negarantuotą rezervaciją.


3.    Sutartis dėl Draugų namų teikiamų paslaugų
3.1.  Sutartis dėl Draugų namų teikiamų paslaugų laikoma sudaryta, kai svečias sumoka Draugų namų nurodytą rezervacijos mokestį už rezervuotas Draugų namų teikiamas paslaugas ir/arba svečias gauną patvirtinimo laišką el. paštu, kuriame nurodytos: atvykimo datos, svečių kiekis, rezervuoto kambario tipas, kaina, rezervacijos patvirtinimo numeris;
3.2.  Žodinis šalių susitarimas įgauna galią tik tada, kai jis yra patvirtinamas raštu ar el. paštu;
3.3.  Sutarties dėl Draugų namų teikiamų paslaugų sudarymas anuliuoja visus ankstesnius šalių susitarimus dėl Draugų namų teikiamų paslaugų sąlygų bei tvarkos ir įpareigoja šalis vykdyti sudarytą sutartį;
3.4.  Pripažinus vieną Sutarties dėl Draugų namų teikiamų paslaugų punktą negaliojančiu arba derantis dėl jo pakeitimo, kiti minėtos sutarties punktai ir visa sutartis nepraranda galiojimo.


4.    Rezervavimo atšaukimo tvarka ir baudos
4.1. Svečias (-iai) apgyvendinimo paslaugų garantuotą rezervaciją be jokios baudos gali atšaukti ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki svečio (-ių) atvykimo dienos, nustatytos rezervacijoje; šiuo atveju svečio pagal išankstinio mokėjimo sąskaitą sumokėtas rezervacijos mokestis už rezervuotas Draugų namų teikiamas paslaugas yra grąžinamas svečiui. Jeigu svečias apie apgyvendinimo ir/ar maitinimo paslaugų rezervacijos anuliavimą praneša vėliau kaip 7 kalendorinių dienų iki atvykimo arba neatvykus, taikomas 100% visos apgyvendinimo kainos, nurodytos Draugų namų teikiamų paslaugų rezervacijoje, anuliavimo mokestis, nebent rezervacijos patvirtinime nurodoma kitaip.
4.2. Jei svečias atlieka užsakymą su ( Negrąžinamas apmokėjimas ) kaina, svečiai moka visą kainą, jei atšaukia užsakymą, atlieka pakeitimus arba neatvyksta
4.3. Grupių (10 ir daugiau kambarių) apgyvendinimo ir/ar maitinimo paslaugų rezervacijos atšaukimo procedūra:
4.3.1. Jei Draugų namams  pranešama apie grupės apgyvendinimo ir/ar maitinimo paslaugų rezervacijos anuliavimą prieš 14 kalendorinių dienų iki Draugų namų teikiamų paslaugų rezervacijoje nurodytos atvykimo dienos, anuliavimo mokestis netaikomas;
4.3.2. Jeigu apie grupės apgyvendinimo ir/ar maitinimo paslaugų rezervacijos anuliavimą pranešama vėliau kaip 14 kalendorinių dienų iki grupės atvykimo arba grupei neatvykus Draugų namų teikiamų paslaugų rezervacijoje nurodytą atvykimo dieną, taikomas % visos apgyvendinimo ir/ar maitinimo paslaugų kainos, nurodytos Draugų namų teikiamų paslaugų rezervacijoje, anuliavimo mokestis.
4.4. Konferencijų organizavimo ir renginių patalpų nuomos Draugų namuose paslaugoms:
4.4.1. Rezervacija konferencijų salės nuomai ir/ar kitų konferencijų centro paslaugų  teikimui be jokios baudos gali būti atšaukta ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki užsakymo vykdymo dienos, nustatytos Draugų namų teikiamų paslaugų rezervacijoje;
4.4.2.  Iki užsakymo vykdymo dienos, nustatytos Draugų namų teikiamų paslaugų rezervacijoje, likus mažiau nei 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms – 50 % visų Draugų namų teikiamų paslaugų rezervacijos patvirtinime numatytų paslaugų sumos;
4.4.3. Neatšaukus rezervacijos ir neatvykus Svečiams – Draugų namai taiko 100% baudą nuo visų Draugų namų teikiamų paslaugų rezervacijos patvirtinime numatytų paslaugų sumos.
4.5. Draugų namai turi teisę anuliuoti svečių apgyvendinimo ir/ar maitinimo paslaugų teikimo patvirtintą rezervaciją be baudos ne vėliau kaip likus 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki užsakymo įvykdymo datos;
4.6. Jei Draugų namai anuliuoja svečių apgyvendinimo ir/ar maitinimo paslaugų patvirtintą rezervaciją vėliau nei likus 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki užsakymo įvykdymo datos, jis įsipareigoja:
-apgyvendinti svečius kitame Draugų namuose su panašiomis ar geresnėmis sąlygomis už ne didesnę nei Draugų namų teikiamų paslaugų rezervacijoje patvirtinta kainą,
-savo sąskaita pervežti apgyvendinamus svečius į kitą Draugų namus, jei svečiai neturi savo transporto,
4.7. Jei su Draugų namais yra sudaryta “Draugų namų paslaugų teikimo sutartis” ar kitas individualus susitarimas, galioja toje sutartyje ar susitarime aptarta Draugų namų teikiamų paslaugų atšaukimo tvarka bei sąlygos.


5. Atsakomybė ir daiktų saugojimas
5.1. Draugų namų svečių daiktų saugojimo Draugų namuose tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.865 str.
5.2. Draugų namų svečiai privalo atlyginti Draugų namams  padarytus materialinius nuostolius, kurie atsirado dėl pačių svečių  ar jų pasikviestų į Draugų namus svečių kaltės;
5.3. Draugų namai neatsako už nesaugiai paliktas ar prarastas vertybes ir / ar padarytą joms žalą kambaryje ar bendrose erdvėse;
5.4. Draudžiama palikti mažamečius vaikus be priežiūros Draugų namų kambariuose ir bendrose erdvėse;
5.5. Jeigu Draugų namų svečias nevykdo savo prisiimtų įsipareigojimų pagal sutartį dėl Draugų namų teikiamų paslaugų ir/ar naudojasi jam suteiktomis apgyvendinimo, maitinimo ar konferencijų patalpomis ne taip, kaip buvo sutarta su Draugų namais, Draugų namai turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti sutartį dėl Draugų namų teikiamų paslaugų su svečiu ir reikalauti sumokėti 100% visų rezervacijos patvirtinime numatytų paslaugų sumos.


6.  Nenugalima jėga (force majeure)
6.1. Šalių atsakomybę už sutarties dėl Draugų namų teikiamų paslaugų neįvykdymą, esant force majeure aplinkybėms, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str.

7.  Atvykimo ir išvykimo laikas
7.1. Draugų namų svečiai rezervacijoje nustatytą atvykimo dieną gali atvykti į Draugų namus nuo 15.00 val.;
7.2. Draugų namų registratūroje įsiregistravęs svečias gauna kambario (-ių) elektroninį raktą (-us), kurį (-iuos) grąžina atgal išsiregistruodamas iš viešbučio, prieš tai įsitikinus, kad už visas paslaugas yra sumokėta.

Svečias gali įsiregistruoti savarankiškai naudodamas Draugų namų nuorodą pridėtą rezervacijos patvirtinime. Atlikus savarankišką registraciją svečiui bus atsiųsti durų kodai, elektroninis raktas bus paliktas svečiui kambaryje
7.3. Draugų namų svečiai išvykimo dieną turi išsiregistruoti iš Draugų namų iki 12.00 val.;
7.4. Jei svečias pageidauja išvykti vėliau nei 12.00 val., jis privalo apie tai informuoti Draugų namų registratūrą, kad pastaroji, esant galimybei, galėtų pratęsti svečio kambario elektroninio rakto galiojimo laiką; Vėlyvo išvykimo (iki 17.00 val.) paslauga apmokestinama 5 €.
7.5. Svečiui, iki sutarto išvykimo laiko, neatlaisvinus kambario ir neturint galimybės su juo susisiekti, arba kai Svečias piktybiškai neatsiskaito už suteiktas paslaugas ir neatlaisvina kambario administracijos prašymu – administracija pasilieka teisę kambaryje esančius daiktus perkelti į kitas Draugų namuose esančias saugomas patalpas;
7.6. Jei su Draugų namais yra sudaryta sutartis “Draugų namų paslaugų teikimo sutartis” ar kitas individualus susitarimas, galioja toje sutartyje ar susitarime aptarta svečių atvykimo ir išvykimo tvarka bei sąlygos;
7.7. Į Draugų namų kambarį gali apsigyventi tiek asmenų, kiek buvo nurodyta Draugų namų registratūros darbuotojui atvykimo metu. Jeigu Draugų namų kambaryje apsigyvens daugiau svečių nei nurodyta Draugų namų rezervacijos patvirtinime, už kiekvieną papildomą svečią Draugų namams  mokamas papildomas mokestis;
7.8. Vaikų apgyvendinimo nuostatai

Priimami bet kokio amžiaus vaikai. Vaikiškų lovelių ir papildomų lovų nuostatai

  • 0–3 m. Papildoma lova esant pageidavimu Vaikiška lovelė esant pageidavimui Nemokamai

  • 4–12 m. Papildoma lova esant pageidavimui € 5 už viešnagę

  • daugiau nei 16 m. Papildoma lova esant pageidavimui € 10 asmeniui už naktį

Jei mokestis už vaikiškas loveles ir papildomas lovas nėra įtrauktas į bendrą sumą, jį reikės sumokėti atskirai viešnagės metu. Visų vaikiškų lovelių ir papildomų lovų suteikimas priklauso nuo užimtumo.
7.9. Atsivesti pašalinius asmenis į Draugų namų kambarį galima tik prieš tai perspėjus Draugų namų registratūros darbuotoją.


8. Kainos ir mokėjimai
8.1. Draugų namų teikiamų paslaugų kainos (su PVM) ir mokėjimo tvarka bei sąlygos numatomos “Draugų namų paslaugų teikimo sutartyje”, individualiuose susitarimuose bei pasiūlymuose, Draugų namų tinklalapyje  partnerių interneto svetainėse www.booking.com  ir kitoje Draugų namų oficialioje reklaminėje bei informacinėje medžiagoje;
8.2. Su Draugų namais už paslaugas gali būti atsiskaitoma grynais pinigais, kreditine kortele ar bankiniu pavedimu;
8.3. Jeigu nėra sutarta kitaip, už Draugų namų paslaugas galutinai turi būti atsiskaitoma po to, kai Draugų namai suteikė paslaugas. Jei su Draugų namais yra sudaryta “Draugų namų paslaugų teikimo sutartis” ar kitas individualus susitarimas, galioja toje sutartyje ar susitarime aptarta atsiskaitymo už Draugų namų teikiamas paslaugas tvarka bei sąlygos;
8.4. Rezervuotos, patvirtintos bei apmokėtos, bet svečių nepanaudotos, Draugų namų paslaugos nėra kompensuojamos; įsigyti kvietimai (dovanų kuponai) Draugų namų paslaugoms yra nekeičiami ir negrąžinami ir galioja tik kvietime nurodytomis sąlygomis.
8.5. Draugų namams  mokamo rezervacijos mokesčio dydis bei išankstinio mokėjimo sąlygos ir tvarka numatomos “Draugų namų paslaugų teikimo sutartyje”, individualiuose susitarimuose ar pasiūlymuose bei Draugų namų pateikiamose išankstinio mokėjimo sąskaitose;
8.6. Draugų namų paslaugų rezervacijos patvirtinime nurodyta Draugų namų paslaugų kaina gali būti keičiama tik raštišku šalių susitarimu;
8.7. Draugų namų paslaugų kaina be išankstinio raštiško įspėjimo gali būti keičiama tik tuo atveju, kai įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais ar kitais teisės aktais yra keičiamas tam tikrų valstybei mokamų mokesčių dydis ar jų mokėjimo tvarka;
8.8. Už visas paslaugas ir prekes, kurias Draugų namų svečiai įsigijo ar jomis naudojosi, tačiau dėl tam tikrų priežasčių išvyko neatsiskaitę, Draugų namai turi teisę nuskaičiuoti atitinkamą sumą už prekes ir / ar paslaugas iš Svečio sąskaitos (banko mokėjimo kortelės). Svečiai įsipareigoja net po išvykimo iki galo atsiskaityti už įsigytas prekes ir / ar paslaugas.


9. Kitos sąlygos
9.1. Draugų namuose rastus (paliktus) svečių daiktus Draugų namai įsipareigoja saugoti 3 mėn. po svečio išvykimo ir saugomais daiktais nesinaudoti visą jų saugojimo laikotarpį;
9.2. Svečio prašymu Draugų namuose saugomi svečiui priklausantys daiktai gali būti jam išsiųsti paštu ar kitaip perduoti, jei svečias sutinka apmokėti daikto (-ų) siuntimo ar kitokio daikto (-ų) pristatymo išlaidas bei išlaidas
9.3. Draugų namų svečiai privalo tinkamai naudotis Draugų namuose esančiais daiktais bei įranga ir nedelsiant pranešti Draugų namams  apie pastebėtus jų gedimus bei atlyginti nuostolius, jei tie gedimai atsirado dėl svečio kaltės;
9.4. Draugų namų kambariuose ir kitose Draugų namų patalpose esantys daiktai yra Draugų namų nuosavybė, todėl Draugų namų svečias (-iai) neturi teisės juos pasiimti, išvykdamas iš Viešbučio, išskyrus vienkartiniam naudojimui skirtas higienos priemones;
9.5. Draugų namuose ir/ar Draugų namų teritorijoje svečiui (-iams) nuo 22.00 iki 8.00 valandos draudžiama triukšmauti (t.y. garsiai leisti muziką bei groti muzikos instrumentais, garsiai dainuoti, šaukti, švilpti bei kitaip neleistinai elgtis). Jeigu svečias (-iai) nesilaiko šio draudimo ir taip trikdo viešąją rimtį bei trukdo kitiems Draugų namuose gyvenantiems ir/ar dirbantiems asmenims, jis (jie) atsako įstatymų nustatyta tvarka;
9.6. Draugų namai be administracijos patvirtinimo nepriima svečių su gyvūnais, prieš atvykstant į Draugų namus; už kiekvieną svečio į Draugų namus atsivežtą gyvūną Draugų namai gali taikyti papildomą mokestį; gyvūno (-ų) šeimininkas yra atsakingas už Draugų namuose kartu gyvenantį gyvūną (-us) ir įsipareigoja visiškai atlyginti gyvūno (-ų) padarytą žalą Draugų namams  ar tretiesiems asmenims;
9.7. Draugų namai pasilieka teisę neįsileisti nepageidaujamų asmenų, remiantis Draugų namų vidaus tvarko taisyklėmis;
9.8. Draugų namuose draudžiama:
– stumdyti baldus (be darbuotojo leidimo);
– laikyti kambariuose ir bendrose erdvėse lengvai užsidegančias medžiagas;
– įsinešti į Draugų namų teritoriją pavojingus sveikatai ir gyvybei įrankius, ginklus ar kitas priemones. Įsinešti, naudoti, saugoti bet kokias narkotines ar kitokias psichotropines medžiagas. Pažeidus šį draudimą, Draugų namų darbuotojai kviečia policiją;
9.9. Rūkyti Draugų namų  kambariuose griežtai draudžiama. Bauda – 100 eurų. Rūkyti galima tik specialiai tam įrengtose ir pritaikytose vietose. Svečių saugumui visuose kambariuose yra įrengtos įspėjančios dūmų ir gaisro signalizacijos;
9.10. Išeinant iš kambario, svečiai privalo įsitikinti, kad elektros prietaisai yra išjungti: šviestuvai, televizorius ir kt., patikrinti, ar vandens čiaupai sandariai užsukti, taip pat įsitikinti, kad numerio durys yra saugiai užrakintos ir pašalinis asmuo negali į jį patekti;
9.11. Draugų namų darbuotojai, saugumui užtikrinti, turi teisę įeiti į gyvenamus kambarius;
9.12. Jūsų saugumui Draugų namų bendro naudojimo patalpose įrengtos vaizdo stebėjimo kameros;
9.13. Bet kokie ginčai, kilę tarp Draugų namų ir svečių, turi būti sprendžiami derybų keliu;
9.14. Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybų keliu, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka kompetentingame teisme pagal Draugų namų buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre. LR Civilinio kodekso 30 str. 11 dalis numato, kad ieškinys dėl vartojimo sutarčių taip pat gali būti pareiškiamas pagal vartotojo gyvenamąją vietą.
9.15. Prašymą/skundą dėl Draugų namų interneto svetainėje įsigytos paslaugos galima pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 2626751, interneto svetainė www.vvtat.lt) , taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/
9.16. Visa informacija, kurią Draugų namai ir svečias (-iai) sužinojo bendradarbiaudami, yra konfidenciali ir negali būti perduota ar kitaip atskleista trečiajai šaliai be išankstinio raštiško susitarimo, išskyrus atvejus, kai informacijos atskleidimas būtinas pagal LR įstatymus ir kitus teisės aktus;
9.17. Draugų namų svečias (-iai), pateikdamas (-i) asmeninę informaciją ir duomenis “Draugų namų svečio registracijos kortelėje”, kartu sutinka ir leidžia Draugų namams  rinkti, naudoti ir tvarkyti šią informaciją bei duomenis komerciniams ir/ar reklaminiams tikslams (Draugų namų kambarių rezervavimui, svečių registravimui, finansinių nuostolių prevencijai, apsaugai nuo nemokių klientų, tiesioginei rinkodarai) bei Draugų namų vidinei statistikai tvarkyti. Draugų namų svečias (-iai) turi teisę nesutikti, kad Draugų namai tvarkytų jo pateikiamą asmeninę informaciją ir duomenis, tokį nesutikimą nurodydamas “Draugų namų svečio registracijos kortelėje”. Atsisakymas duoti sutikimą Draugų namams  tvarkyti svečio (-ių) pateikiamą asmeninę informaciją bei duomenis neturės jokių teisinių pasekmių ir nebus pagrindas atsisakyti teikti svečiui (-iams) Draugų namų paslaugas. Draugų namai stengiasi užtikrinti saugų svečio (-ių) pateiktos asmeninės informacijos ir duomenų surinkimą, perdavimą, tvarkymą bei saugojimą, tačiau neprisiima atsakomybės už klaidingą svečio (-ių) Draugų namams  pateiktą informaciją bei duomenis, jų netikslumus bei pateiktos klaidingos informacijos ar duomenų naudojimo pasekmes ar dėl to tiesiogiai ar netiesiogiai svečio (-ių) patirtą žalą.
Registracijos Draugų namuose metu svečias (-iai) užpildo “Draugų namų svečio registracijos kortelę”, joje nurodydamas vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimą ir numerį, atvykimo bei išvykimo datas, atsiskaitymo būdą bei kitus įmonei reikalingus duomenis, ir pasirašo.
Draugų namai svečio (-ių) įregistravimo metu:
– norėdamas įsitikinti, kad Draugų namų paslauga (-omis) norintis pasinaudoti svečias (-iai) Draugų namų registracijos kortelėje pateikė tikslius ir išsamius duomenis bei informaciją apie save bei siekdamas užtikrinti svečio (-ių) pateiktų duomenų bei informacijos tikslumą,
– siekdamas patikrinti mokėjimo priemonių turėtojo tapatybę arba nustatyti apmokėjimo arba kitų su tuo susijusių operacijų galiojimą ir teisėtumą,
turi teisę reikalauti svečią (-ius) pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Draugų namai, rinkdamas, tvarkydamas bei saugodamas svečių (-io) jam pateikiamus duomenis bei informaciją, vadovaujasi LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo tvarką.

bottom of page